Investor Relations

Strategi

Verksamhetsbeskrivning och strategier för RAIRE Invest.

Bolagsstyrning och organisation

RAIRE Invest verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar. Konsultation B2B,
projektutveckling och förvaltning.
Bolagets affärsidé är att assistera mogna företag i förberedelserna och genomförandet av en
exitprocess. De krav som ställs på klienten är att bolaget ska ha en tydlig exitplan som ligger
inom maximalt 12 månader, bolaget ska också vara tillräckligt finansierat för att utan
svårigheter kunna bära kostnader i samband med exitplanen. Den absolut vanligaste
exitplanen är en egen marknadsnotering men kan i vissa fall också vara att sälja sin rörelse
till ett redan noterat bolag med betalning i likvida aktier.
RAIRE Invest konsulttjänster beskrivs mer noggrant i beskrivningen av affärsområdet.
Bolaget har sin utgångspunkt i Stockholm men har medarbetare och samarbetspartners över
hela världen som London, Baltikum, Ukraina, USA och Indien. Bolagsledning och
huvudprojektledare sitter i Stockholm.
RAIRE Invest samarbetar med en mängd av företag i verksamheten, som exempelvis
mediabolag för marknadsföring, marknadsplatserna för förberedelse av notering eller
emissionsinstitut för hantering av administration vid kapitalanskaffning för klient. RAIRE
Invest har inga exklusiva samarbetsavtal med någon samarbetspartner utan väljer själv vilket
samarbete som passar bäst för respektive klient.
En stor tillgång för bolaget är den kraftigt växande medlemsbasen registrerad på websidan
www.raisereach.com samt prenumeranter på webbtidningen www.aktiebladet.se och
följare på Facebook under sidnamnet Raise Reach. Medlemskapen är helt kostnadsfria och
innebär inga åtaganden. Medlemskapet går ut på att man får inloggning till ”Members Area”
som är utformat som ett dashboard med nyhetsflöde, projektpresentationer och aktuella
erbjudanden.
Medlemsbasen har byggts upp under ett knappt års tid och tendensen är att den ökar
exponentiellt vilket är fullt naturligt då det finns ett inbyggt referensprogram i systemet
tillsammans med det faktum att publikationerna rankar allt bättre i sökmotorer.
Bolaget är extremt klienttrogna och ser till att vid varje tillfälle ge medlemmarna möjlighet
att ta del av investeringserbjudanden innan allmänheten eller riskkapitalisterna.
Medlemssidan av rörelsen fungerar ganska liknande crowdfunding med den skillnaden att
alla erbjudanden kommer från företag med snar exitplan och medlemmarna tar därför inte
så stor risk att fastna med sitt ägande.
RAIRE Invest bedriver i dagsläget inte tillståndspliktig verksamhet som värdepappersbolag
utan verkar istället som brygga mellan klienten och exempelvis emissionsinstitut. Det finns
inom bolaget en plan om att ansöka om tillstånd som värdepappersbolag men inte
detaljerad, budgeterad eller tidsbestämd.

Key Performance Indicator

Bolaget mäter sin progress mot ett antal mätpunkter i verksamheten som styrelsen använder som verktyg för organisationen. Vikt har lagts på att hålla ett fåtal mätpunkter men med hög relevans.