Investor Relations

IR-Strategi

Verksamhetsbeskrivning och strategier för RAIRE Invest.

Inledning

RAIRE Invests IR-stategi är utarbetad av styrelse och bolagsledning. Den ska verka som ett styrdokument för samtliga verksamma inom bolaget.

RAIRE Invest har ett högt fokus på Investor Relations genom hela organisationen, vi arbetar efter mottot att inget företag är starkare än sina aktieägare. Om aktieägarna är nöjda, insatta och stolta i sitt aktieägande, kommer också bolaget att ha den vinden i ryggen och ingenting blir oöverstigligt. Det är därför organisationens främsta uppgift att upprätthålla en exemplarisk kommunikation med sina aktieägare.

Verksamheten styrs på fem olika KPI:er (Key Performance Index) som väljs ut inför varje verksamhetsår och rapporteras löpande i styrelse och till aktieägarna.

Det ska vara roligt och spännande att vara aktieägare i RAIRE Invest!

Utdelningsmaskinen

Vem ska egentligen berikas av företagets framgångar? I vårt fall är svaret självklart, det är aktieägarna såklart! De investerare, institut som småsparare som tagit hela risken för att bolaget ska kunna nå framgång och lönsamhet är de som ska belönas. Naturligtvis tror vi på en lyckad börsresa i höst men vi tycker inte att det räcker som incitament.

När vi tar del av ett ägande i klienter som är på väg mot en marknadsnotering, är vår strategi att utan onödigt dröjsmål dela ut ägandet till aktieägarna. Utdelningen sker pro-rata, vilket betyder att nivån på utdelning för envar är beroende på hur stor del av RAIRE Invest man äger. Utdelningar till aktieägare är en så stor del av verksamheten att den har ett eget mätvärde, KPI.

Vi vill skapa aktien som ingen någonsin vill sälja!

Kommunikation & Transparens

För att förtjäna engagerade aktieägare måste informationsflödet och kommunikationen vara i absolut världsklass. För att nå en ypperlig kommunikation krävs det också att verksamheten är fullständigt transparent mot såväl aktieägare som omvärld.

RAIRE Invest har investerat både tid och pengar i att sätta upp de bästa kommunikationskanalerna för att upprätthålla kommunikationen. Mynewsdesk är en av de starkaste kanalerna för kommunikation med marknaden och aktieägare, där kan man publicera både pressmeddelanden och allmänna nyheter som går ut både nationellt och internationellt. Utöver det har bolaget för aktieägare och investerare denna sida där allt rapporteras och sammanställs kontinuerligt.

Bolaget planerar för mer informella aktieägarträffar framgent.

Vi är i det här tillsammans, med samma mål!

Samarbeten & Partnerskap

Ensam är inte stark. I vår bransch är det vitalt att främja samarbeten och partnerskap för verksamheten. RAIRE Invest har en mycket öppen syn på samarbeten och välkomnar alla förslag till samarbeten, liksom öppnar själva för samarbeten.

När man tänker till lite kan det finnas samarbetskanaler långt utanför de självklara. Vi arbetar mer än gärna med samarbeten där ersättningen består av delägarskap i RAIRE Invest och tar gärna betalt på det sättet också om förutsättningar finns.

Samarbeten och partnerskap medför att hjulet inte behöver uppfinnas om igen!

Proaktiva

Riktigt modeord, men viktigt. Vad innebär det i vår värld att vara proaktiv? Svaret kan bli enormt långt men vi ska försöka hålla oss till hur vi ser på det. Att identifiera potentiella problem tidigt och att arbeta för att det aldrig ska bli en realitet är ett sätt att vara proaktiv. Det mest tydliga tecknet på proaktivitet inom RAIRE Invest är dock att vi lägger oss på en nivå som är högre än den vi är på för att övergångar till nästa nivå ska gå enklare. Även om vi inte är tillståndspliktiga eller marknadsnoterade så arbetar vi som om vi vore det, med fastställda processer för allt vi gör i verksamheten. Det gäller allt från att hantera penningtvättsrisker till hantering av personuppgifter och finansiell rapportering. Det finns alltid en risk i ett innovativt bolag att utvecklingen går för fort och innovativa människor tänker sällan regelverk. Därför har vi juridiskt kompetenta människor som granskar allt regulatoriskt både innan utveckling och före igångsättandet av en ny produkt eller process.

Att arbeta på en högre nivå än den vi befinner oss i ger oss ett försprång på framtiden!

KPI 2018

Följande KPI:er är beslutade av styrelsen att gälla för 2018. Var och en rapporteras löpande för aktieägarna. Signalerna är följande:

GRÖN = Inga avvikelser (Bara att fortsätta)

ORANGE = Mindre avvikelser (Gör justeringar för att uppnå målet)

RÖTT = Allvarlig avvikelse (Aktivera konkreta åtgärder)

Intäkter – Målvärdet för omsättning är 8 MSEK inklusive intäkter från dotterbolag RAIRE Media AB.

Antal medlemmar – Målvärdet är 10 000 medlemmar registrerade på Raise Reach

Antal aktieägare – Målvärdet är 1 000 aktieägare

Resultat – Målvärdet är ett positivt rörelseresultat för rörelsen

Utdelning – Målvärdet är att ha delat ut värden uppgående till 15 MSEK till aktieägarna

Key Performance Indicator

Bolaget mäter sin progress mot ett antal mätpunkter i verksamheten som styrelsen använder som verktyg för organisationen. Vikt har lagts på att hålla ett fåtal mätpunkter men med hög relevans.

KPI – Kapitalanskaffning

En stor del av bolagets intäkter ligger i success fees på rest kapital till klienterna och är därför en relevant mätpunkt.

KPI – Aktieägare

Bolagets affärsidé bygger på en bred aktieägarbas och därför är antalet kvalificerade aktieägare en relevant mätpunkt.

KPI – Medlemsbas

Bolaget är beroende av ett marknadsunderlag för att kunna utveckla sin affär. Därför mäts antalet kontakter och medlemmar.

KPI – Omsättning

Intäkter är alltid en relevant mätpunkt.

KPI – Ranking (WEB)

Bolaget är webbaserat och därför är den organiska rankingen i sökmotorer viktig för bolaget.

usa online medicine